201701.23
Off
1

Wijziging Arbowet 1 januari 2017

by in News

Wijziging Arbowet per 1 januari 2017

Elk bedrijf heeft te maken met wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. In 2017 zijn de regels veranderd van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze veranderingen zijn bedoeld om een bijdrage te leveren aan het gezonder en veiliger maken van  het arbeidsklimaat en het versterken van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Basiscontract

Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met arbodienstverleners. Dit contract legt de minimumeisen vast voor de contacten tussen werkgever en arbodienstverleners en voor de taken van de arbodienst. In dit contract staan het toetsen van de RI&E, het toegang bieden tot consultatie van de bedrijfsarts door de werknemer, de begeleiding bij ziekte, het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het verrichten van eventuele wettelijk verplichte aanstellingskeuringen. Het contract moet voor 1-1-2018 zijn veranderd.

 

Versterking onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft een duidelijker omschreven adviserende rol bij verzuimbegeleiding. Vanuit dit kader mag de bedrijfsarts iedere arbeidsplaats in het bedrijf  bezoeken. Ook kan de bedrijfsarts met het medezeggenschapsorgaan overleggen. Tevens is de bedrijfsarts verplicht om beroepsziekten  te melden volgens de wettelijke regeling en indien mogelijk te vertalen in een preventieve aanpak in de organisatie (of de sector). De bedrijfsarts moet zorgen voor een kwalitatief goede klachtenregeling die bekend is of wordt gemaakt aan  alle partijen (werknemers en werkgevers en andere belanghebbenden).

 

Verbetering positie van de preventiemedewerker 

In de nieuwe wet is bepaald dat werkgever en medewerkersvertegenwoordiging tot een gezamenlijk functieprofiel moeten komen. De medewerkersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht over de keuze van de persoon zelf. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Onder de nieuwe wet zal de preventiemedewerker de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners  adviseren en ook nauw met hen samenwerken.

 

Vrije toegang tot bedrijfsarts

Werknemers mogen voortaan vrijelijk zonder toestemming te hoeven vragen aan de werkgever (en ook preventief) de bedrijfsarts consulteren over gezondheidsvragen met betrekking tot het werk. Het medisch beroepsgeheim van de arts is van toepassing waardoor de werkgever niet mag worden geïnformeerd over het consult.

 

Second opinion

De werknemer krijgt de mogelijkheid, tenzij daartegen zwaarwegende redenen bestaan, een second opinion te vragen over het advies met betrekking tot de begeleiding bij ziekteverzuim, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie.

 

 

Wettelijke handhaving en toezicht

De Inspectie SZW kan zowel de werkgever, bedrijfsarts als de arbodienst sancties (zoals boetes) opleggen als zij zich niet aan de wettelijke regels houden.


Elke bedrijf heeft dit gehele jaar de tijd om de veranderingen in te voeren. Succes!


Piet de Boer