201808.20
Off
0

Iedere organisatie een vertrouwenspersoon?

by in News

Op 14 juni 2018 stuurde de staatssecretaris SZW het rapport “Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, onderzoek naar de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen” naar de Tweede Kamer met daarbij een begeleidende brief. In deze brief schrijft de secretaris (gebaseerd op onderzoek van TNO/CBS in 2017) onder meer dat 16,3% van alle werknemers in 2017 te maken had met ongewenst gedrag door collega’s. Het betreft pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, vaak leidend tot stress, ziekte en uitval. De staatssecretaris vind het belangrijk dat een slachtoffer van ongewenst gedrag terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen door te luisteren, mee te denken over oplossingen en eventueel door te verwijzen, alsmede een belangrijke rol spelen door ongewenst gedrag vroegtijdig te signaleren en erger te voorkomen.

Onderzocht is de mate waarin vertrouwenspersonen in Nederland worden ingezet en wat de mogelijkheden zijn ter verbetering van de rol en positie van vertrouwenspersonen. Uit het rapport komt naar voren dat de inbreng van de vertrouwenspersonen sterk de-escalerend kan werken. Hoe eerder de vertrouwenspersoon betrokken wordt, hoe groter de kans dat er een bevredigende oplossing voor beide partijen komt. Geïnterviewden geven aan dat hierdoor ziekteverzuim, rechtszaken en arbeidsconflicten kunnen worden voorkomen.

De staatssecretaris ziet echter geen aanleiding over te gaan tot de invoering van een wettelijke verplichting tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Wel stelt zij dat het succes van een vertrouwenspersoon staat of valt bij de mate waarin deze is ingebed binnen de organisatie.  Er zijn daarbij tevens diverse aanwijzingen dat de kwaliteit en professionaliteit van interne vertrouwenspersonen sterk uiteenloopt, meer dan bij externe vertrouwenspersonen. Externe vertrouwenspersonen zouden zich in de regel beter bewust zijn van hun rol dan interne vertrouwenspersonen.

Zij vraagt aandacht voor de rol én meerwaarde van de vertrouwenspersoon en de vereisten om de rol van vertrouwenspersoon effectief te kunnen vervullen (bekendheid, onafhankelijkheid, professionaliteit). Zij wil bevorderen dat in méér organisaties werknemers toegang hebben tot een vertrouwenspersoon en gaat met partijen in gesprek over het laten ontwikkelen van een model aanstellingsbrief. Zij roept arbo-professionals en werknemersvertegenwoordigers op om aan te dringen op het aanstellen van een vertrouwenspersoon of het verbeteren van de vertrouwensfunctie.

In de Week van de Werkstress 2018 (12 t/m 15 november) wil zij het onderwerp ongewenst gedrag samen met de organiserende partners extra benadrukken.

Wij zullen dan ook extra aandacht besteden aan gewenst gedrag in organisaties.