201604.26
Off
0

Wet Huis voor Klokkenluiders

De Wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 maart 2016 is door de Eerste Kamer aangenomen.

Deze wet houdt onder meer in dat alle organisaties met 50 of meer werknemers verplicht zijn een interne meldregeling te hebben voor het melden van een misstand met een maatschappelijk belang. Tevens wordt het ‘Huis’ voor Klokkenluiders opgericht dat zowel een advies- als onderzoeksinstantie is. Een belangrijk doel van het wetsvoorstel is om mogelijke benadeling te voorkomen van melders die te goeder trouw melden alsmede benadeling van andere betrokkenen die de melder ondersteunen of adviseren. Een werknemer met een vermoeden van een misstand zal in beginsel eerst een interne melding moeten doen bij zijn werkgever. Echter, het wordt (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk om aan het ‘Huis’ direct een externe melding te doen, zonder dat er eerst een interne melding (binnen de eigen organisatie bij RvB en/of RvC) is gedaan. Ook kan het ‘Huis’ een onderzoek doen naar mogelijke benadeling van een melder.

Van belang is dat u checkt of uw huidige klokkenluidersregeling voldoet aan de wettelijke eisen. Zo niet, dan kan Winston & Partners u helpen deze te actualiseren.