Privacy beleid website Winston & Partners

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Winston & Partners. U dient zich ervan bewust te zijn dat Winston & Partners niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Winston & Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Winston & Partners gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming( AVG).

Verantwoordelijke

Winston & Partners is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor vragen zijn wij als volgt te bereiken:

Winston & Partners

Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

071-5132493

info@winstonpartners.nl

Voor welke doeleinde verwerkt Winston & Partners uw persoonsgegevens?

Het doel van Winston & Partners is om diensten aan te bieden op het gebied van personeel & organisatie. Winston & Partners realiseert dat door allerlei opdrachten op dat gebied uit te voeren.

Winston & Partners verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
 • Het uitvoeren van activiteiten
 • Het voeren van deelnemers administratie
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van informatie, promotie en marketingdoeleiden
 • Het bevragen van deelnemers en opdrachtgevers
 • Het registeren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van gebruik van de website
 • Het aangaan van een samenwerking met derde partijen
 • Onze eigen bedrijfsvoering; het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Archiefdoeleinden; gegevens worden slechts gebruikt bij juridische procedures, historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden of verplichtingen voortvloeiende uit de eisen van de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten.

Winston & Partners verwerkt persoonsgegevens via onder andere de administratie en de website van Winston & Partners. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Winston & Partners en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Winston & Partners uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt Winston & Partners?

Winston & Partners verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW gegevens ( naam, adres, woonplaats)
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd of geboortedatum
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Zonodig; andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de opdracht
 • Interactiegegevens; bijvoorbeeld intakes, rapportages, evaluaties  of gespreksnotities.

Winston & Partners kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Dit betreft gegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor deelname of uitvoering van de werkzaamheden door Winston & Partners noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt expliciet toestemming gegeven.

Winston & Partners verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover in overeenstemming met de AVG.

Winston & Partners biedt infobulletins waarmee geïnteresseerden geïnformeerd worden over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan een verzendlijst. U kunt zich steeds afmelden. De verzendlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Winston & Partners voor vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens?

Winston & Partners gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens. Ook neemt Winston & Partners passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens beschermd worden. Winston & Partners deels persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Winston & Partners kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Winston & Partners maakt met deze verwerkers afspraken om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten ’verwerkersovereenkomsten’.

Winston & Partners neemt organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Gegevensdeling met derdenTenzij in deze privacyverklaring genoemd, worde uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Winston & Partners kan uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
Winston & Partners verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Datalekken
Indien een datalek zich voordoet en gevolgen heeft voor betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd en informeren wij u als betrokkene.

Bewaartermijnen
Winston & Partners bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • recht van informatie;
 • recht op inzage;
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming;
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking.

Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kunt u een verzoek richten aan Winston & Partners. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor Winston & Partners) maakt.

Stuur uw verzoek naar:

Winston & Partners
Directeur, verzoek AVG
Kanaalpark 157

2321 JW Leiden

e-mail:info@winstonpartners.nl
telefoon:          071-5132493

U kunt ook, als u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Clickgedrag 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Privacy beleid van derden

Op de website van Winston & Partners kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Winston & Partners behorende websites. Winston & Partners kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens. 

Vragen

Hebt u vragen? Neem dan a.u.b. contact met ons op het bovengenoemde telefoonnummer of (e-mail) adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Winston & Partners behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig te checken of er aanpassingen zijn.