ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WINSTON & PARTNERS B.V.*

Artikel 1   Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:Opdrachtgever:de partij die de opdracht geeft.Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Winston & Partners B.V. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.
 1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) en werknemers van opdrachtnemer en eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 2. Opdrachtgever zal zijn eventuele vorderings- en verhaalsrechten uitsluitend uitoefenen tegen opdrachtnemer en niet tegen bestuurders of werknemers van opdrachtnemer.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging nietig zou zijn of wordt vernietigd, overleggen partijen over de vervanging van betreffende bepaling door een bepaling van gelijke strekking. De overige bepalingen blijven in stand.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3   Overeenkomst van opdracht

 1. De opdracht wordt bevestigd door een schriftelijke opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.
 2. Indien de opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen dan wel sprake is van een mondelinge opdracht, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden, welk begin wordt geacht te zijn gemaakt op verzoek van opdrachtgever.
 3. In geval opdrachtgever een verstrekte opdracht na aanvaarding daarvan wenst te annuleren binnen twee weken voor de aanvang van de werkzaamheden, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de kosten en een winstderving van 80% van de overeenge­komen prijs.
 4. Een wijziging van de opdracht door opdrachtgever inhoudende een vermeerdering van werkzaamheden wordt beschouwd als een nieuwe opdrachten dient separaat schriftelijk te worden overeengekomen.

Artikel 4   Uitvoering van de opdracht

 1. De wijze van uitvoering van de opdrachten wordt bepaald door opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaald tevens welke persoon de werkzaamheden zal verrichten.
 2. Het zal opdrachtnemer steeds vrijstaan gelijksoortige opdrachten tevens te verrichten voor andere opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
 3. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden met de juiste zorg en kwaliteit uitvoeren. Opdrachtgever kan, tenzij anders bedongen in de opdrachtbevestiging, echter geen aanspraak maken op het bereiken van enig resultaat.
 4. Opdrachtnemer is steeds bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 5. Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden niet in dienst van opdrachtnemer wil inschakelen, dient opdrachtnemer voorafgaand schriftelijke instemming te verlenen. Opdrachtnemer aanvaardt noch enige verant­woordelijkheid noch enige aansprakelijkheid voor deze derden.
 6. De waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, is slechts een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Niettemin begint de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond pas te lopen, zodra alle door opdrachtnemer voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5   Verplichtingen opdrachtgever

 1. Het is opdrachtgever verboden werknemers van opdrachtnemer in dienst te nemen of te benaderen voor het uitvoeren van enkele diensten of op enige ander wijze werkzaamheden te laten verrichten bij opdracht­ge­ver zelf of derden, in de ruimste zin des woords op straffe van een direct opeisbare niet voor rechtelijke matiging vatba­re boete van € 4538 voor iedere overtreding en € 227 voor iedere dag dat deze overtreding verder voortduurt, onverminderd verdere aanspraken van opdrachtnemer tot vergoeding van schade.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht benodigde informatie en draagt zorg voor tijdige aanlevering van gewenste informatie.
 3. Eventueel door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde bescheiden worden na verloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigd, tenzij opdrachtgever na de uitvoering van de opdracht tijdig verzoekt de stukken te retourneren.

 

Artikel 6   Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever, tenzij enige wetsbepaling hem verplicht tot openbaarmaking.
 2. Opdrachtgever zal de resultaten van de werkzaamheden van opdrachtnemer uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Publicatie en het ter inzage geven aan derden is niet toege­staan dan na voorafgaande schriftelijke  toestemming van opdrachtnemer.
 3. De rechten op een methode en/of werkwijze en/of ieder ander product van de geest welke opdrachtnemer (heeft) gebruikt of (heeft) ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht zal/zullen opdrachtnemer toekomen,voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

Artikel 7   Betaling

 1. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend. De prijzen zijn altijd vermeld in euro’s en exclusief BTW.
 2. Opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, kor­ting of verrekening.  Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever- uiterlijk binnen 14 dagen na toezen­ding van de factuur- zal opdrachtnemer  de declaratie zo nodig toelichten aan de hand van de overzichten van de door opdrachtnemer bijgehouden urenstaten en uitgaven. Een eventueel betaald voorschot zal door opdrachtnemer worden verrekend met de laatste factuur.
 1. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde beta­lingstermijn is opdracht gever wettelijke handelsrente verschuldigd over het bedrag komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8   Honorarium

 1. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten en exclusief declaraties van eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 9   Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zonder nadere inge­brekestelling de overeen­komst steeds geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige nadere schadevergoeding gehouden te zijn en onvermind­erd alle verdere rechten:
 3. indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst;
 4. bij het aanvragen van surséance van betaling door opdracht­gever;
 5. bij faillissement van opdrachtgever;
 6. bij liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever voor schade direct ontstaan als gevolg van een aan    opdrachtnemer toerekenbare  tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat door de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijk­heidsverzekering in die specifieke situatie daadwerkelijk uitkeert.
 2. Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aan­sprakelijk­heid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schade veroor­ zakende prestatie in rekening is gebracht of voor de betref­fende opdracht is overeengekomen. Ingeval een opdracht  langer dan zes maanden duurt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de laatste zes maanden in rekening is gebracht met een maximum van € 2500,–.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door opdrachtgever dan wel niet door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekte informatie dan wel als gevolg van iedere andere tekortkoming van opdrachtgever bij de nakoming van zijn  verplichtingen.
 4. Indien de in lid 3 genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden op opdrachtnemer zal opdracht­gever opdrachtnemer hiertegen vrijwaren.
 5. De in lid 1 en 2 opgenomen beperkingen gelden niet als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- of indirecte schade.

Artikel 11 Vervaltermijn

 1. Alle aanspraken en bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop dergelijke aanspraken en bevoegdheden betrekking hebben.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen betreffende tussen partijen gesloten over­eenkomsten, die de bevoegdheidsgrens van de kantonrechter over­schrijden zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht volgens het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. Deze regeling laat onverlet de moge­lijkheid een spoedeisende voorziening in Kort Geding te vra­gen.

Winston & Partners B.V., juli 2010

*Winston & Partners B.V. is een bureau voor advies, training, expertise en begeleiding van personeel in organisa­ties en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28055779.